Web Design by Damir Uzun


Zemljište Krvarić - Gornja Kustošija, ul. Krčec k.o. GORNJE VRAPČE

Info na tel: 091 / 3535 - 350


Uzun - 1. zemljište katastarski 4.043 m2

Katastar kč. 557 - 886 m2 / 2173 m2 *** Gruntovnica zk.ul. 7189

kat. čestica 557 odvojiti 886 m2 (246 čhv - JUGOISTOČNI dio) od ostatka katastarske čestice (2173 m2)

Katastar kč. 559 - 1.652 m2 *** Gruntovnica zk.ul. 107798

Katastar kč. 561 - 775 m2 *** Gruntovnica zk.ul. 1985

Katastar kč. 562 - 730 m2 *** Gruntovnica zk.ul. 1985

Ukupno kat. 4.043 m2 / zk. 6.130 m2


Uzun - 2. zemljište katastarski 1.427 m2

Katastar kč. 567 - 799 m2 *** Gruntovnica zk.ul. 997

Katastar kč. 568 - 628 m2 *** Gruntovnica zk.ul. 997

Ukupno kat. 1.427 m2 / zk. 1.194 m2


Sveukupno Uzun: KATASTAR: 5.470 m2 *** ZEMLJIŠNE KNJIGE: 7.324 m2

potrebno izvršiti USKLAĐENJE katastra i gruntovnice


Šude - zemljište 748 m2

Katastar kč. 564 - 293 m2 *** Gruntovnica zk.ul. 1986

Katastar kč. 565 - 455 m2 *** Gruntovnica zk.ul. 1986

Ukupno kat. 748 m2 / zk. 923 m2

LOKACIJSKA INFORMACIJA za zemljište oznake k.č.br. 557, 559, 561, 562, 567, 568, sve k.o. Gornje Vrapče

PODSLJEMENSKA ZONA k.o. GORNJE VRAPČE - Urbano pravilo 2.1

- gradnja samostojećih građevina

- najmanja površina građevne čestice je 800 m2 (tlocrt 160 m2)

- najveća izgrađenost građevne čestice je 20%

- najveći GBP je 400 m2

- najveći ki 0,5

- najmanji prirodni teren je 60% površine građevne čestice

- najveća visina je dvije nadzemne etaže, pri čemu se druga etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;

- podrum + 1 nadzemna etaža + uvučeno potkrovlje (70%)

- najmanje 2 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici

- najmanja udaljenost stambene građevine od međe susjedne građevne čestice je u pravilu 3,0 m

- obvezno je uređenje predvrta zelenilom

https://writingbachelorthesis.com
KATSTARSKI PLAN

  

  


IDEJA preparcelacije u dogovoru sa susjedom

 


 

 

 

 

UKUPNO: građevinsko cca. 4.200 m2 - zeleno 1600 m2


stara kuća br. 3 cca 77m2

novija kuća br. 5 cca 80 m2

za zamjenske objekte, struja, voda, plin, kanalizacije nema

prirodni pad građevinskog terena 5%, zeleni pojas 12%


L O K A C I J AGoogle Maps Google Earth
I D E J A
Izgradjeni projekti u okolici - I M A G.H R - Lendavska bb


K A L K U L A C I J A
Damir Uzun - GSM: +385 91 3535-350          E-mail: damir.uzun@gmail.com